از تمامی حرکات ممکن لذت ببرید.

جراحی های اطفال

جراحی های اطفال

- هیدروسفالی

- میلومننگوسل

- کرانیوسیتوستوسیس

جراحی های مغز

- کرانیوتومی

- مننژیوم

- گلیوم

- آنوریسم

- ناهنجاری های شریانی وریدی