استفاده از نوار مغزی در تشخیص بیماری پارکینسون

تا کنون تشخیص بیماری پارکینسون بوسیله گرفتن شرح حال از بیمار و انجام معاینات بالینی صورت می گرفته است. اغلب بیماران با شکایت از لرزش دستها و کندی حرکات به پزشک مراجعه می کنند. در معاینه متخصص اعصاب به حالت چهره و حرکات صورت، نحوه ایستادن و راه رفتن ونوع لرزش انگشتان توجه میکند. همچنینی معایناتی در مورد وضعیت عضلات به عمل می آورد. در اغلب مواقع تشخیص بالینی بخصوص برای متخصصین با تجربه سخت نیست. اما در مواردی ممکن است تشخیص واضح و روشن نباشد. در اینگونه موارد استفاده از وسایل تشخیصی دیگر می تواند بسیار مفید باشد. بخصوص اگر این روشهای تشخیصی در تعیین سیر بیمار ی و میزان پیشرفت آن اطلاعاتی بدست بدهند. اخیرا مطالعاتی در دانشگاه کالیفرنیا راهکاری برای تشخیص بیماری پارکینسون بوسیله نوار مغز در اختیار ما قرار داده است. اگر چه از مدتها قبل دانشمندان پی برده بودند که بیماری پارکینسون با تغییرات امواج مغزی در ناحیه حرکتی مغز همراه است، اما روش کارآمدی برای ثبت و جداسازی این امواج وجود نداشت. تحقیقات اخیر نشان داده است که بررسی تغییرات امواج مغزی در ناحیه حرکتی میتواند نشان دهنده بیماری پارکینسون باشد. اگرچه نتایج بسیار امیدوارکننده هستند اما هیچ گاه نباید فراموش کرد که گرفتن شرح حال کامل و معاینه دقیق بیماران و داشتن تجربه از هر روش دیگری برای تشخیص بیماری ها کارآمدتر و قابل اتکاتر است.

درباره نویسنده