کرانیوتومی Craniotomy

       كرانيوتومي به عملي گفته مي‌شود كه طي آن قسمتي از استخوان جمجمه برداشته شود. درواقع كرانيوتومي قسمتي از عمل اصلي است كه روي مغز انجام مي‌شود. بيماراني كه دچار تومور مغزي، خونريزي، كيست‌هاي مغزي و امثال آن هستند از طريق كرانيوتومي عمل مي‌شوند. پس از اتمام عمل جراحي، قسمت برداشته شده مجددا به محل خود برگردانده شده و در محل خود فيكس مي‌شود.10064