امواج الکترومغناطیسی

Elecromagnatic Radiation

     صورتی از انرژی که به شکل موج در فضا و با سرعت نور منتشر می شود. این امواج از دو موج الکتریکی و مغناطیسی که عمود برهم و هم فاز هستند تشکیل شده است. نور مرئی جزو امواج الکترومغناطیسی است. منشاء این امواج تغییر حرکت یا شتاب ذرات باردار درون ماده است. این امواج نیز به نوبه خود در برخورد با اجسام باعث تغییر حرکت ذرات باردار درون ملکول های مواد می شوند.

این امواج بر اساس طول موج که معکوس تواتر (فرکانس) است به گروه های زیر تقسیم می شوند:

1-امواج رادیویی: پایین ترین تواتر و بالاترین طول موج

2-میکروویو

3-مادون قرمز

4-نور مرئی

5-ماوراء بنفش

6-اشعه ایکس

7-اشعه گاما: بالاترین تواتر و پایین ترین طول موج

       اثرات بیولوژیکی این امواج وانسته به طول موج (میزان نفوذ به بافت) و مقدار انرژی موجود در موج (دامنه نوسان) است. گفته می شود امواج پایین تر از نور مرئی شامل امواج رادیویی و میکروویو فقط با بالا بردن حرارت موجب آسیب بافتی می شوند. در حالی که امواج بالاتر از نور مرئیعلاوه بر حرارت با یونیزه کردن ملکول ها باعث آسیب های جدی تری به بافت های زنده می شوند.