گلیوم

       گلیوم     Glioma

      بافت مغز و نخاع از دو نوع سلول تشکیل شده است. گروه اول سلولهای عصبی هستند که کارشان تولید، دریافت و انتقال پیامهای عصبی است. گروه دوم که وظیفه نگهداری و حفظ شرایط مناسب برای سلولهای عصبی را به عهده دارند به سلولهای “گلیال” معروفند. این گروه شامل آستروسیت ها، الیگودندروسیت ها و سلولهای اپاندیمی است. تومورهایی که منشاء آنها سلولهای گلیال باشند گلیوم یا گلیوما نام گذاری می شوند. حدود 30% تومورهای مغزی گلیوم هستند و گلیوم ها 80% از تومورهای بدخیم را تشکیل می دهند. شایعترین نوع گلیوم، آستروسیتوم ( توموری که از آستروسیت ها منشاء گرفته باشد) است. گلیوم ها از نظر بدخیمی به دو دسته     low grade و high grade تقسیم می شوند. بدخیم ترین نوع آن گلیوبلاستوم ” glioblastoma Multiform ” است.

    درمان این تومورها جراحی و اغلب پرتو درمانی و شیمی درمانی پس از آن است.