شریان کاروتید Carotid Artery

  1

carotid_arteries_pic

     دو شریان(سرخرگ) کاروتید در دو طرف گردن قرار دارند. تنه اصلی شریان که در گردن قرار دارد، کاروتید مشترک نام دارد. کاروتید مشترک چپ از قوس آئورت و کاروتید مشترک راست از تنه براکیوسفالیک که خود از آئورت جدا شده است، منشاء می گیرد. این شریان پس از بالا آمدن در گردن در نزدیکی جمجمه به دو شاخه شریان کاروتید خارجی و داخلی تقسیم می شوند. شریان کاروتید خارجی پوست و عضلات سر و صورت را مشروب می کند. شریان کاروتید داخلی از یکی از مجراهای قائده جمجمه وارد فضای داخل جمجمه شده و سپس به دوشاخه اصلی شریان مغزی میانی و شریان مغزی قدامی تقسیم می شود. این دو شریان مغزی مشروب کننده 2/3 قدامی مغز هستند. انسداد این شریانها آسیبهای شدیدی مانند فلج اندامها، اختلال تکلم و در موارد شدید مرگ بیمار را بدنبال دارند.