مننژ Meninges

1

 

لایه هایی از بافت همبند هستند که مغز و نخاع را در بر گرفته اند. مننژ از سه لایه تشکیل شده است:

b_17_3_2a

1- سخت شامه یا Dura Mater : بیرونی ترین لایه است که به سطح داخلی جمجمه و کانال نخاعی ستون مهره ها چسبیده است.

2- عنکبوتیه یا Arachnoid Layer : لایه میانی است که حاوی شریانهایی است که به مغز و نخاع می روند.

3- نرم شامه یا Pia Mater : درونی ترین لایه که به سطح مغز و نخاع چسبیده و به سختی از آنها جرا می شود.

عفونت لایه های مننژ را مننژیت و تومورهای ناشی از آنرا مننژیوم می گویند.