مهره ها Vertebrae

 

 

 

ستون فقرات از قرار گرفتن 7 مهره گردنی، 12 مهره پشتی و 5 مهره کمری تشکیل شده است. علاوه بر آن استخوان خاجی که از چسبیدن 4 مهره بوجود می آید و استخوان دنبالچه در انتها قرار دارند.

spine                        vertebra
مهره های گردن، پشت و کمر شکل خاصی دارند ولی در مجموع از بالا به پایین مهره ها بزرگتر می شوند.

 

Illu_vertebral_column

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر مهره از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت جلویی که به شکل استوانه است جسم مهره نام دارد. بین جسم مهره ها دیسک قرار می گیرد.

 

Blog-Parts-of-a-Vert
قسمت دوم زوائد خلفی مهره است. هر جسم مهره دو زائده خلفی به نام پایک یا “پدیکول” دارد که در انتها به یکدیگر متصل شده و حلقه ای را می سازند که نخاع و رشته های عصبی آن درون آن قرار می گیرد. زمانی که مهره ها بر روی یکدیگر قرار می گیرند، این حلقه ها به شک کانالی در می آیند که به کانال نخاعی معروف است. از هر پدیکول چهار زائده خارج می شود. یکی به سمت بیرون می رود که زائده عرضی نام دارد. یکی به سمت عقب می رود که به زائده سمت مقابل چسبیده که کانال نخاعی را می سازد. د زائده دیگر به سمت بالا و به سمت پایین می روند که با زوائد مشابه مهره بالایی و پایینی خود متصل شده و مفصل های “فاست” ستون فقرات را می سازند. این مفاصل در اثر فشارهای زیاد و کار نابجا ممکن است دجار سائیدگی شده و منشاء بسیاری از کمر دردها هستند.

 

vertebraeandspinalcord