لامینوتومی

1

Laminotomy

در جراحی ستون فقرات لامینوتومی به عملی گفته می شود که در آن قسمتی از لامین مهره برداشته شود. این عمل می تواند به صورت یک طرفه یا دو طرفه انجام شود. عمل لامینوتومی به پایداری ستون فقرات آسیبی نمی زند. این عمل برای دسترسی به داخل کانال نخاعی جهت خارج کردن دیسک و رفع تنگی موضعی کانال و آزاد کردن ریشه عصبی انجام می شود.

Laminotomy2