لامینکتومی

1

Laminectomy

در جراحی ستون فقرات لامینکتومی به عملی گفته می شود که در آن تمام لامین مهره برداشته شود. این عمل می تواند به صورت یک طرفه یا دو طرفه انجام شود. عمل لامینکوتومی اگر همراه با آسیب مفاصل فاست نباشد، به پایداری ستون فقرات آسیب چشمگیری نمی زند. این عمل بخصوص در تنگی کانال نخاعی برای رفع فشار از نخاع و ریشه های عصبی کاربرد فراوان دارد. امروزه انجام لامینکتومی در جراحی دیسک کاربردی ندارد مگر در مواقعی که دیسک بسیار حجیم باشد و خارج کردن آن خطر آسیب عصبی داشته باشد. همچنین برای دسترسی به داخل کانال جهت خارج کردن تومور های نخاعی از لامینکتومی استفاده می شود.

Laminectomy12