ستون فقرات

1

Spinal Column

      ستون فقرات ساختمان پیچیده ای است که از قرار گرفتن مهره ها روی یکدیگر شکل گرفته و از جمجمه تا استخوان خاجی لگن ادامه دارد. به سه قسمت تقسیم می شود. ناحیه گردنی شامل 7 مهره است و قوسی به سمت جلو دارد. قسمت پشتی دارای 12 مهره است. این ناحیه قوسی به سمت عقب دارد و دنده های قفسه سینه به زوائد خلفی مهره های آن متصل اند. در ناحیه سوم که ناحیه کمری است 5 مهره داریم که قوس آن به سمت جلو است. زوائد خلفی مهره ها در طول ستون فقرات کانال نخاعی را شکل می دهند که حاوی نخاع و رشته های عصبی آن است. از بین هردو مهره یکجفت عصب خارج شده که به اندامهای فوقانی و تحتانی و تنه ختم می شوند. این اعصاب هم اطلاعات حسی را به نخاع می آورند و هم پیامهای عصبی را از نخاع به عضلات و ارگانهای دیگر می رسانند.

Illu_vertebral_column                         vertebraeandspinalcord