نخاع

نخاع یا نخاع شوکی

Spinal Cord

spinal_cord1329792914569

قسمتی از سیستم اعصاب مرکزی است که از مغز شروع شده و تا مهره دوم کمری درون کانال نخاعی ادامه می یابد. نخاع پیامهای عصبی مغز را به اندامها رسانده و اطلاعات حاصل از اندامها و ارگانهای داخلی را به مغز هدایت می کند. نخاع تنها رابط منفعلی بین بدن و مغز نیست بلکه تغییراتی را خود بر روی اطلاعات انتقالی می دهد.

1313_Spinal_Cord_Cross_Section      spinal_cord_cut-away

در سطح مقطع نخاع از دوقسمت ماده سفید و خاکستری تشکیل شده است. ماده سفید رشته های عصبی هستند که حاوی پیامهای عصبی می باشند. ماده سفید در پیرامون سطح مقطع نخاع قرار گرفته است. ماده خاکستری که در عمق نخاع قرار دارد، حاوی سلولهای عصبی نخاع است. اطلاعات وروردی و خروجی در هر مقطع ابتدا وارد ماده خاکستری شده و پس از تعدیلهای لازم منتقل شده و به مغز یا اندامها می روند. آسیبهای نخعی باعث از بین رفتن ارتباط مغز و بدن ما می شود.