پیوند نخاع

پیوند نخاع

بزودی شرح اولین عمل پیوند نخاع در یک بیمار فلج که به روش پیوند عصب-سلول  توسط اینجانب انجام شده است منتشر خواهد شد

آسیبهای نخاعی که باعث معلولیت و ناتوانی مبتلایان میشود در سالهای اخیر بدلیل افزایش سوانح مانند سقوط از ارتفاع و تصادفات رانندگی  افزایش یافته است. دانشمندان در سراسر دنیا درپی یافتن راهکاری برای درمان این بیماران هستند. یکی از روشهایی که بسیار مورد توجه بوده است، پیوند نخاعی است. تجربیات اولیه که با کمک سلولهای بنیادی مغز استخوان و اعصاب محیطی انجام شد چندان امیدوار کننده نبود. اما با کشف سلولهایی در غشا بویایی دوباره امید تازه ای در بین دانشمندان بوجود آمده است. عصب بویایی تنها عصب در بدن است که قابلیت ترمیم دارد. واین ویژگی مرهون سلولهای نگهدارنده عصب بویایی است که می توان آنهارا کشت داده و تکثیر کرده و برای پیوند نخاع مورد استفاده قرار داد. در بیمار ما نیز ابتدا این سلولها از مخاط بویایی بیمار بوسیله آندوسکوپ برداشت شده و پس از کشت سلولی وتزاید آنها برای پیوند استفاده شده است. پس از آماده شدن سلولهای بنیادی بیمار برای پیوند بستری شد. ابتدا محل آسیب باز شده و یکی از اعصاب پای بیمار که برای پیوند در نظر گرفته شده بود برداشته شد. در محل آسیب نخاععی کیستس تشکیل شده بود. کیست باز شده و دو انتهای نخاع که قطع شده بود، آزاد شد. عصبی که برای پیوند برداشته شده بود، در محل پیوند گذاشته شده و لبه های کیست بخیه شد. سلولهای بنیادی در محل پیوند و دو انتهای نخاع تزریق شد. بیمار با حال عمومی خوب و بدون عارضا دو روز بعد ترخیص شد. در حال حاضر بیمار در حال گذراندن دوره فشرده فیزیوتراپی است. انتظار میرود پس از سه تا چهار ماه اولین علایم بهبودی به صورت تغییرات حسی در بیمار ظاهر شود. علایم حرکتی ماه ها بعد خود را نشان میدهند.

ادامه دارد…..