مراقبتهای قبل از بیمارستان

آسیبهایی که نخاع در اثر ضربه میبیند به دو دسته تقسیم میشوند. آسیبهای اولیه در اثرخود ضربه ایجاد میشوند. این آسیب در اثر تصادف و یا سقوط از ارتفاع ایجاد شده و در مورد آنها کاری نمیتوان کرد. اما آسیبهای ثانویه پس از حادثه بروز میکنند که میتوان از آنها پیشگیری کرد. در بسیاری از موارد جابجایی غیر حرفه ای بیمار باعث آسیب ثانوی و شدید می شود. به عنوان مثال بیماری که دچار شکستگی ستون فقرات شده در اثر بی مبالاتی هنگام جابجایی ممکن است دچار قطع کامل نخاع شود. بنابراین زمانی که بیمار را از محل حادثه خارج میکنیم باید نهایت دقت را به عمل آوریم تا ستون فقرات از گردن گرفته تا کمر تا حد ممکن جابجا نشود. اگر بیمار را خطر جانی تهدید نمیکند بهتر است جابجایی بیمار تا رسیدن افراد متخصص اورژانس یا آتش نشانی به تعویق بیافتد. همین موضوع در هنگام انتقال مصدوم تا بیمارستان نیز باید رعایت شود.