تومور حفره خلفی

تومور حفره خلفي در كودكان

سطح داخلي جمجمه در كف كاملا صاف نيست. كف جمجمه در هر طرف ( راست و چپ ) از سه فرو رفتگي يا حفره تشكيل شده است. اين حفره ها را در انگليسي Fossa ميگويند. حفره جلويي يا قدامي محل قرار گرفتن لب فرونتال يا پيشاني مغز است. حفره مياني محل قرار گرفتن لب گيجگاهي مغز است و در حفره عقبي يا خلفي، مخچه و ساقه مغز جاي مي‌گيرند.

تومور حفره خلفی در کودکان

تومورهايي كه در ناحيه مخچه و ساقه مغز ايجاد مي شوند به تومور حفره خلفي معروفند. تقريبا نيمي از تومورهاي مغزي اطفال در اين منطقه بروز مي‌كنند. تصاوير زير يكي مربوط به تومور قبل از عمل جراحي و ديگري بعد از عمل جراحي است كه طي آن تومور بدون هيچ عارضه‌اي به صورت كامل تخليه شده‌است.

تومور حفره خلفی

علائم:

تومورهاي حفره خلفي در كودكان اغلب با سردرد، استفراغ، عدم تعادل و كاهش بينايي خود را نشان مي‌دهند. از آنجا كه اين تومورها اغلب باعث فشار روي بطن چهارم مغز و انسداد جريان مايع مغزي نخاعي مي‌شوند، هيدروسفالي يكي از اولين عوارض اين بيماري است.

تشخيص:

بهترين وسيله تشخيصي براي اين بيماران ام آر آي بدون و با تزريق ماده حاجب است. البته از سي‌تي‌اسكن مغزي نيز مي‌توان سود برد.

درمان:

عمل جراحي كه از طريق پس سر انجام مي‌شود و سعي در تخليه كامل تومور بهترين روش درمان است. اگر تومور به صورت كامل تخليه شود اغلب هيدروسفالي نيز مرتفع مي‌گردد. در غير اين صورت براي درمان هيدروسفالي نياز به جراحي شانت گذاري مغز است. برخي تومورها پس از جراحي نياز به درمانهاي تكميلي مانند پرتودرماني و شيمي درماني نيز دارند.