تومور CPA

CPA ناحيه‌اي است در پس سر كه بين مخچه، ساقه مغز و ديواره داخلي استخوان جمجمه قرار دارد. شايعترين تومور اين ناحيه از شاخه تعادلي عصب شنوايي منشاء مي‌گيرد. اين تومور به نورينوم آكوستيك معروف است. اگرچه اين تومور خوش‌خيم است، اما عمل جراحي آن بسيار مشكل بوده و بخصوص تا چند سال قبل با مرگ و مير زيادي همراه بود. امروزه با استفاده از تكنيكهاي جديد جراحي و امكاناتي همچون ميكروسكوپ جراحي و مكنده‌هاي ماورائ صوت و نيز پايش عصب شنوايي و ساقه مغز عمل جراحي بسيار متحول شده است و مرگ و مير آن بسيار كمتر شده است. نمونه‌اي كه در پيش رو داريد با همين امكانات تحت عمل جراحي قرار گرفته و تومور به صورت كامل و بدون هيچ ضايعه عصبي براي بيمار تخليه شده‌است.

تومور CPA