تومور پینه آل Pineal Tumor

تومورهايي كه از غده پينه آل منشا مي‌گيرند انواع مختلفي دارند. از آنجا كه اين غده در مركز مغز قرار گرفته است، عمل جراحي بسيار مشكلي را در پي دارد. در نمونه زير توموري را مشاهده مي‌كنيد كه به صورت كامل تخليه شده و سالها پس از جراحي هم عود نكرده است. تصاوير سمت چپ قبل از جراحي و تصاوير سمت راست پس از جراحي است. تومور به صورت دايره سفيدرنگي در MRI مشاهده مي‌شود.

تومور پینئال