آنوریسم مغزی نمونه بیماران

آنوريسم‌هاي مغزي ضايعاتي در جدار سرخرگهاي مغز هستند كه ممكن است موجب خونريزي مغزي شوند. درمان اين بيماري به دو شكل جراحي باز و بسته (از طريق داخل رگ) انجام مي‌شود. نمونه‌اي كه ملاحظه مي‍‌كنيد از طريق جراحي باز و مستقيم درمان شده است. وسيله‌اي كه براي بستن ضايعه و جداكردن آن از شريان اصلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كليپ ناميده مي‌شود. ش ما مي‌توانيد در تصوير آخر كليپ را ملاحظه فرماييد كه كاملا آنوريسم را از شريان اصلي جدا كرده است.

آنوریسم مغزی آنوریسم مغزی1 آنوریسم مغزی2