مننژیوم بال اسفنوئید (Sphenoid Wing Meningioma (inner third

1

استخوان اسفنوئید یا بال پروانه ای، یکی از استخوانهای تشکیل دهنده قاعده جمجمه است. شایع ترین توموری که در این قسمت منشاء می گیرد مننژیوم است. این تومور اغلب شریان کاروتید داخلی را در بر گرفته و روی عصب بینایی فشار می آورد. تخلیه این تومور بدون آسیب به بیمار از جراحی های بسیار حساس و مشکل مغز است. در تصاویر زیر بیماری معرفی می شود که با سردرد، تشنج و کاهش بینایی مراجعه کرده است. تومور به صورت کامل تخلیه شده و بیمار پس از عمل هیچ عارضهای نداشت.

در سه تصوير رديف اول تومور بسيار بزرگي را ملاحظه مي‌فرمائيد كه از قسمي داخلي بال اسفنوئيد در كف جمجمه منشاء گرفته است. دو تصوير رديف پايين نشاندهنده تخليه كامل تومور پس از جراحي است.

مننژیوم بال اسفنوئید